fbpx
 

Hasta Hakları ve Kurallar

Hasta Hakları

1- Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

 

2- Bilgilendirme ve Onay Hakkı
Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

 

Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.

 

Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

 

Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

 

Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

 

Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.

 

Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

 

3- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

4- Kurulu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

5- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir

 

6- Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.

 

Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

 

7- Saygı Görme Hakkı
Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

 

8- Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı
Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

 

9- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı
Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

 

10- Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.

 

Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

 

11- Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 

12- Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

 

13- Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

 

14- Tetkik ve Tedavi Bedelleri
Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

1- Bilgi Verme
Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.

 

2- Önerilere Uyma
Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

 

3- Planlanan Tedaviyi Reddetme
Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

 

4- Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

 

5- Saygı Gösterme
Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

 

6- Enfeksiyon Kontrol
Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

 

7- Ödeme Sorumluluğu
Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

 

8- Hasta Ziyaretçisi
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi ,başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.
*** Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hasta Kuralları
 • Vizit ve tedavi saatlerinde kesinlikle yataklarınızda bulununuz.
 • Servis sorumlu hemşiresinden İzin almadan servisten ayrılmayınız,
 • Pencerelerden dışarı herhangi bir şey almayınız,
 • Hastane yatak takımları dışında yatak takımı kullanmayınız,
 • Para ve ziynet eşyalarınızı yanınızda bulundurmayınız.
 • Etejer ve dolaplarınızda yiyecek maddesi bulundurmayınız.
 • Yatış saatine uyunuz ve koridorlarda dolaşmayınız.
 • Ziyaret saatleri gündüz 10:00 akşam 22:00 saatleri arasındadır.
 • Ziyaret saatlerine mutlaka uyunuz ve ziyaretçilerinizin uymasını sağlayınız.
 • Sürekli kullandığınız ilaç varsa servis sorumlu hemşiresine teslim ediniz.
Ziyaretçi Kuralları
 • Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün sabah 10.00 akşam 22:00 saatleri arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz,
 • Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.
 • 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasla ziyaretlerine getirilmeleri göz bebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
 • Ziyarete gelirken yiyecek ve kuru çiçek getirilmeyecektir. Bununla ilgili olarak giriş kapısında kontrol yapılır.
 • Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız etmeyiniz,
 • Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz.
 • Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.
 • Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü gece amiri ve servis hemşiresi, tarafından yapılır.
Refakatçi Kuralları
 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır, İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 • Refakatçiler hastaneye aif eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına /arar veren refakatçi, zararı karşı sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için. hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır,
 • Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekir,
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hastane dahilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak.
 • Çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir,
 • Refakatçiler, hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.